Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Natuurkunde overzichtNatuurkunde formulelijst


 

English version

Warmte

           

Q = m.c. ΔT 

Q  warmte in J

m  massa in kg

c    soortelijke warmte in J.kg-1.oC-1 of J.kg-1.K-1

ΔT verandering temperatuur in oC of K   (bij  ΔT maakt oC of K  niet uit)

 

In Binas tabellen 8-12 vind je de soortelijke warmte van een  aantal stoffen .

De soortelijke warmte van water : 4,18.103  J.kg-1.K-1

 

Rekenvoorbeeld

500 gram water wordt van 20oC naar 50 oC verwarmd.

Bereken de benodigde warmte

Q = m.c. ΔT 

Q = 0,500. 4,18.103. (50-20) = 6,27.104  J

(Bij een temp.daling van 30 o C komt er 6,27.104 J vrij)            

 

Onder de warmtecapaciteit  verstaan we : de opgenomen/afgestane  warmte per graad         

temperatuurstijging/-daling. Dit kan slaan op een heel voorwerp.          

C = Q/ΔT

Ook geldt : C = m.c.          

C  warmtecapaciteit in J.K-1

 

Rekenvoorbeeld

We gaan uit van het bovenstaande rekenvoorbeeld . Het water zit in bakje met C = 40 J.K-1

Q = m.c. ΔT + C. ΔT = 6,27.104 + 40.(50-20) = 6,27.104 + 0,12.104 = 6,39.104 J

 

rendement

 

η = Pnuttig/Pin     of   η = Enuttig/Ein

 

η        rendement    geen eenheid

Pnuttig  nuttig vermogen in W

Pin      toegevoerd vermogen in W

Enuttig   nuttige energie in J

Ein           toegevoerde energie in J

 

In het rekenvoorbeeld 2 wordt het water verwarmd door een elektrisch verwarmingselement met een vermogen van 1000 W. Het water wordt in 1,5 minuut verwarmd.

Bereken de toegevoerde energie.

Ein = P * t = 1000 * 1,5.60 = 9,0.104  J

Enuttig = Q = 6,39.104  J

 

η = (6,39.104)/(9,0.104) = 0,71  of in procenten uitgedrukt : 71 %  

Vloeistoffen uitlegVloeistoffen formulesGassen uitlegGassen formulesWarmte uitlegWarmte formules